APARTAMENTAI „TENISAS“
/

TAVO POILSIUI PRIE JŪROS PALANGOJE!

 

APARTAMENTŲ „TENISAS“ TAISYKLĖS

BENDROSIOS NUOSTATOS 

Apartamentai „Tenisas“ – tai apartamentų kompleksas, esantis adresu Gėlių a. 1A, Palangoje (toliau – Apartamentai).

Apartamentų operatorė – BĮ „Palangos investicijų valdymas“, registracijos adresas Vytauto g. 112, Palanga LT-00153, įmonės kodas – 304159775, PVM mokėtojo kodas – LT1000079815, registro tvarkytoja – valstybės įmonė „Registrų centras“.

Apartamentų svečias – tai kiekvienas asmuo, esantis Apartamentų teritorijoje (toliau – Svečias).

Šios bendrosios apartamentų paslaugų teikimo ir vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Apartamentų paslaugų teikimo tvarką bei sąlygas, Svečių pareigas ir teises, naudojantis Apartamentų paslaugomis, ir kitus reikalavimus.

Šios taisyklės yra privalomos visiems Svečiams. Kiekvienas Svečias privalo laikytis šiose sąlygose nustatytų reikalavimų.

Kiekvienas Svečias, rezervuodamas numerį Apartamentuose, patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis pats bei su jomis supažindinęs kartu atvykusius asmenis, ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis bei užtikrinti, kad jų laikytųsi kartu atvykę asmenys. Už pasekmes, atsiradusias dėl to, kad šių Taisyklių nežinojo ar nesilaikė Svečias ir/ar kartu su Svečiu atvykę nepilnamečiai asmenys, atsako Apartamentuose užsiregistravęs ir/ar raktą paėmęs Svečias. Asmenims, kurie nesutinka laikytis šių Taisyklių, Apartamentų paslaugos nėra teikiamos ir toks asmuo nedelsdamas privalo palikti Apartamentų teritoriją.

I. REZERVACIJOS PATEIKIMO IR PATVIRTINIMO TVARKA

1. Rezervacijos dėl paslaugų teikimo turi būti siunčiamos Apartamentų elektroniniu paštu info@apartamentaitenisas.lt arba pateikiamos žodžiu, skambinant telefonu (8 460 58033 arba 8 698 59748), atvykus į Apartamentus (Gėlių a. 1A, Palanga) arba naudojantis rezervacinėmis sistemomis (booking.apartamentaitenisas.lt arba booking.com).

2. Svečias, pateikdamas rezervaciją Apartamentams, patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis.

3. Gavus Svečio rezervaciją, Apartamentai siunčia užsakymo patvirtinimą laišką su rezervacijos numeriu bei išankstinę sąskaitą už visą viešnagės laiką. Gavus mokėjimą arba mokėjimo pavedimo kopiją, Apartamentai el. laišku patvirtina teikiamų paslaugų rezervaciją ir pateikia informaciją apie atvykimą.

II. ATVYKIMO IR APGYVENDINIMO TVARKA

4. Gavus Svečio mokėjimą arba mokėjimo pavedimo kopiją, Apartamentai siunčia el. laišką su nuoroda į įsiregistravimo/išsiregistravimo vadovą. Vadovaujantis jame nurodytomis instrukcijomis, Svečias gali patekti į Apartamentų kompleksą.

5. Kiekvienas Svečias atvykimo dieną gauna SMS žinutę, kurioje nurodytas priskirto kambario numeris ir kodas nuo kambario raktų saugojimo dėžutės.

III. ATVYKIMO IR IŠVYKIMO LAIKAS

6. Apartamentų svečiai rezervacijoje numatytą atvykimo dieną gali įsiregistruoti į Apartamentus nuo 15:00 val.

7. Apartamentų Svečiai išvykimo dieną turi išsiregistruoti iš Apartamentų iki 12:00 val.

8. Svečiui pageidaujant išvykti vėliau nei 12:00 val., jis privalo apie tai informuoti Apartamentų administraciją telefonu (8 460 58033 arba 8 698 59748), kad būtų patikrinta tokia galimybė. Esant galimybei, pratęsiamas Svečio viešnagės laikas.

IV. PASLAUGŲ ĮKAINIAI IR ATSISKAITYMAS

9. Mokestis už apgyvendinimą mokamas pagal Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimais nustatytas ir patvirtintas kainas.

10. Svečias turi atsiskaityti už suteiktas paslaugas iki išankstinėje sąskaitoje nurodytos dienos.

11. Svečiai, gyvenantys trumpiau nei visą parą (24 val.) moka visos paros kainą nepriklausomai nuo atvykimo, išvykimo ir atsiskaitymo valandos.

12. Rezervacijos atšaukimo, rezervacijos sutrumpinimo ir Svečio neatvykimo atveju yra taikomas rezervacijos mokestis (kambario vienos nakvynės kaina), kuris laikomas Apartamentų tiesiogiai patirtais bei neįrodinėjamais nuostoliais ir Svečiui nėra grąžinamas.

13. Svečiui išvykus iš Apartamentų anksčiau nei buvo numatyta, t. y. neišbuvus viso laiko, pinigai už neišbūtą laiką nėra grąžinami.

14. Jei rezervacija yra atšaukiama/sutrumpinama iki išankstinėje sąskaitoje nurodyto mokėjimo termino, nėra taikomas rezervacijos anuliavimo mokestis.

15. Jei rezervacija yra atšaukiama/sutrumpinama po išankstinėje sąskaitoje nurodyto mokėjimo termino arba Svečio neatvykimo atveju – taikomas užsakyto kambario vienos nakvynės kainos mokestis.

16. Atsisakius arba pavėlavus apmokėti išankstinę sąskaitą už Apartamentų teikiamas paslaugas, rezervacija yra atšaukiama. Nauja rezervacija atliekama atsižvelgiant į Apartamentų užimtumą.

17. Vienas asmuo, apsigyvenęs numeryje, moka visą numatytą numerio kainą. Svečiams pageidaujant ir esant galimybei, už Apartamentų nustatytą papildomą mokestį, numeriuose gali būti apgyvendinami papildomi asmenys.

18. Jeigu Apartamentų kambaryje gyvena daugiau Svečių nei nurodyta Apartamentų rezervacijos patvirtinime, už kiekvieną papildomą Svečią mokamas papildomas Apartamentų nustatytas mokestis.

19. Pašaliniai asmenys gali lankantys Apartamentų Svečių numeriuose nuo 8:00 iki 22:00 val. Svečiai, pasiliekantys numeryje(-iuose) po 22:00 valandos, privalo sumokėti už apgyvendinimą arba apleisti Apartamentų patalpas.

20. Apartamentuose nėra apgyvendinami gyvūnai ir paukščiai.

21. Apartamentai pasilieka teisę neįsileisti asmenų, galinčių kelti nepatogumų kitiems Apartamentų svečiams.

22. Apartamentų Svečiui iki sutarto išvykimo laiko neatlaisvinus kambario ir neturint galimybės su juo susisiekti, arba kai Svečias piktybiškai neatsiskaito už suteiktas paslaugas ir neatlaisvina kambario administracijos prašymu, Apartamentų administracija pasilieka teisę kambaryje esančius daiktus perkelti į kitas Apartamentuose esančias saugomas patalpas.

V. ATSAKOMYBĖ IR DAIKTŲ, INVENTORIAUS SAUGOJIMAS

23. Apartamentų atsakomybę už Svečių daiktų saugojimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.865 str.

24. Apartamentai neatsako už nesaugiai paliktas ar prarastas Svečių vertybes ir/ar padarytą joms žalą numeryje, balkone ar bendrose Apartamentų erdvėse.

25. Apartamentų automobilių stovėjimo aikštelė nėra saugoma. Apartamentai neatsako už Apartamentuose gyvenančių asmenų transporto priemonių, paliktų automobilių stovėjimo aikštelėse ir juose esančių daiktų bei gyvūnų neišsaugojimą.

26. Svečias pats atsako už savo saugumą ir sveikatą, naudodamasis Apartamentų teikiamomis paslaugomis bei privalo laikytis galiojančių saugumo taisyklių.

27. Svečiui elgiantis nusikalstamai (nesilaikant Lietuvos Respublikos įstatymų), Apartamentai visada kreipiasi į atitinkamas kompetentingas instancijas.

28. Administracija, radusi paliktus daiktus, esant galimybei, iškart grąžina savininkams. Apartamentuose rastus (paliktus) Svečio daiktus Apartamentai įsipareigoja saugoti 1 mėn. po svečio išvykimo. Rašytiniu Svečio prašymu, saugomi Svečiui priklausantys daiktai gali būti išsiųsti paštu ar kitaip perduoti, jei Svečias sutinka apmokėti daikto(-ų) siuntimo ar kitokias daikto(-ų) pristatymo išlaidas.

29. Apartamentuose gyvenantys Svečiai privalo laikytis švaros ir nustatytos tvarkos, tausoti ir tinkamai naudoti įrengimus, baldus ir kitus daiktus, esančius kambariuose ir bendro naudojimo vietose, nedelsiant pranešti Apartamentų administracijai apie pastebėtus gedimus.

30. Apartamentų Svečiai privalo atlyginti Apartamentų ir/ar kitų asmenų turtui/sveikatai padarytą žalą, kuri atsirado dėl jų pačių ar jų pasikviestų į Apartamentus asmenų kaltės, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Jei dėl padarytų nuostolių numeryje negalima apgyvendinti svečių, mokama pilna numerio kaina žalos pašalinimo laikotarpiu. Už nepilnamečių asmenų padarytą žalą atsako jų tėvai ar globėjai.

VI. APARTAMENTŲ ADMINISTRACIJOS TEISĖS IR PAREIGOS BEI PATALPŲ PRIEŽIŪRA

31. Apartamentai teikia apgyvendinimo paslaugas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

32. Svečiai gali kreiptis į Apartamentų administraciją telefonu (8 460 58033 arba 8 698 59748).

33. Apartamentų kambarių tarnyba dirba nuo 12:00 iki 17:00 val.

34. Apartamentų rankšluosčiai keičiami kas 3 paras ir tik tuomet, jei jie yra palikti ant grindų.

35. Patalynė be papildomo Svečio prašymo keičiama ne rečiau kaip kartą per 5 paras.

36. Svečiui pakabinus kortelę ant durų rankenos su užrašu „Prašau netrukdyti“, kambarys nėra tvarkomas.

37. Administracija saugumui užtikrinti turi teisę įeiti į Svečių gyvenamus numerius.

38. Apartamentų personalas, netrukdydamas gyventojams, daro smulkų patalpų ir inventoriaus remontą, palaiko švarą.

39. Apartamentų administracija turi teisę vienašališkai priimti sprendimą iškelti Svečią/(-ius) nepranešus iš anksto, jei jis(jie) kelia grėsmę Apartamentų gyventojams.

40. Apartamentų administracija turi teisę pašalinti iš Apartamentų Svečius, kurie po pirmo perspėjimo pakartotinai pažeidžia šias Taisykles. Tokiu atveju, Svečio sumokėti pinigai yra negrąžinami ir Svečias privalo sumokėti už visas iki pašalinimo įsigytas prekes ir/ar paslaugas.

41. Apartamentų administracija turi teisę priimti sprendimą apgyvendinti arba perkelti Svečią/(-ius) į kitą numerį arba kitą apgyvendinimo įstaigą (tokiomis pačiomis arba geresnėmis sąlygomis).

VII. APARTAMENTŲ SVEČIAI PRIVALO

42. Laikytis bendrųjų naudojimosi taisyklių.

43. Susimokėti iš karto už visas suteiktas paslaugas (gali būti taikomos išimtys atskirais atvejais).

44. Atvykstant ir išvykstant vadovautis įsiregistravimo/išsiregistravimo vadovu.

45. Išvykstant grąžinti kambario durų raktą į raktų saugojimo dėžutę.

46. Sugedus inventoriui arba pastebėjus bet kokį gedimą, pranešti apie tai Apartamentų administracijai nedelsiant.

47. Apsigyvenus kambaryje, neatitinkančiame Svečio užsakyto kambario tipo informuoti Apartamentų administraciją telefonu (8 460 58033 arba 8 698 59748) nedelsiant.

48. Griežtai laikytis gaisrinės saugos taisyklių.

49. Išeinant iš kambario įsitikinti, kad visi elektros prietaisai yra tinkamai išjungti: šviesos, televizorius ir kt.

50. Patikrinti, kad visi karšto ir šalto vandens čiaupai būtų sandariai užsukti.

51. Išeinant įsitikinti, kad numeris yra saugiai užrakintas, langai yra uždaryti ir pašalinis asmuo negali į jį įeiti.

52. Prisiimti atsakomybę už kartu atvykusių vaikų priežiūrą, kad jie laikytųsi elgesio taisyklių, netrukdytų kitų Svečių poilsio.

VIII. APARTAMENTŲ SVEČIAMS DRAUDŽIAMA

53. Nuo 22:00 val. iki 08:00 val. Apartamentuose yra ramybės laikas. Draudžiama nakties metu triukšmauti ir trukdyti miegoti kitiems Svečiams.

54. Stumdyti baldus ar kitaip pertvarkyti kambario interjerą.

55. Laikyti kambariuose lengvai užsidegančias medžiagas.

56. Gadinti inventorių, naudoti jį ne pagal paskirtį.

57. Kambaryje apgyvendinti daugiau asmenų nei yra nurodoma registruojantis.

58. Palikti įjungtus elektrinius prietaisus.

59. Naudotis savo elektriniais prietaisais, išskyrus tuos atvejus, kai administracija yra įspėta apie tokių prietaisų naudojimą (naudoti kompiuterių ir telefonų pakrovėjus, skutimosi mašinėles, plaukų džiovintuvus nėra draudžiama).

60. Laikyti numeriuose gyvūnus ir paukščius.

61. Trukdyti kitiems Svečiams mėgautis poilsiu.

62. Rūkyti numeriuose ir kitose ne rūkymui skirtose vietose (rūkyti galima tik specialiai pažymėtose rūkymo zonose).

63. Šiukšlinti Apartamentuose bei jų teritorijoje.

64. Palikti mažamečius vaikus (iki 12 metų) be priežiūros numeriuose ir bendrose erdvėse.

65. Įsinešti į Apartamentų teritoriją pavojingus gyvybei įrankius, ginklus ar kitas priemones.

66. Naudoti Apartamentų patalynę, antklodes, rankšluosčius lauko pramogoms.

67. Laikyti kambariuose lengvai užsidegančias medžiagas.

68. Be išankstinio suderinimo su Apartamentų administracija rengti fotosesijas ir filmavimus viešose Apartamentų erdvėse.

IX. KITOS SĄLYGOS

69. Šalių atsakomybę už sutarties dėl Apartamentų teikiamų paslaugų neįvykdymą, esant Force Majeure aplinkybėms, reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 str.

70. Visa informacija, kurią Apartamentai ir Svečias sužinojo bendradarbiaudami, yra konfidenciali ir negali būti perduota ar kitaip atskleista trečiajai šaliai be išankstinio raštiško susitarimo, išskyrus atvejus, kai informacijos atskleidimas būtinas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus.

71. Apartamentai, rinkdami, tvarkydami bei saugodami Svečio jam pateikiamus duomenis bei informaciją, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo tvarką.

72. Apartamentai nenagrinėja Svečio pretenzijų ir neatsako už Apartamentų Svečio patirtą turtinę ir/ar neturtinę žalą, jei žala kilo dėl to, kad Svečias nesilaikė šių Taisyklių reikalavimų ir/ar rekomendacijų.

73. Bet kokie ginčai, kilę tarp Apartamentų ir Svečių, turi būti sprendžiami derybų keliu. Jei ginčo nepavyksta išspręsti derybų keliu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Apartamentų buveinės vietą. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 30 str. 11 dalis numato, kad ieškinys dėl vartojimo sutarčių taip pat gali būti pareiškiamas pagal vartotojo gyvenamąją vietą.

74. Dėl vartojimo ginčų neteisminio sprendimo galima kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, interneto svetainė www.vvtat.lt), taip pat į Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritorinius padalinius apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje (http://ec.europa.eu/odr/).

75. Apartamentų administracija priima Svečių pageidavimus ir pasiūlymus, kaip galėtų būti gerinama teikiamų paslaugų kokybė el. paštu info@apartamentaitenisas.lt.

 Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas

Ramaus ir malonaus poilsio. Jūs visada laukiami!